Referat fra generalforsamlingen 2022

Referat af generalforsamling 2022

Mandag d. 28.3. kl. 19.30 i salen på Svinninge Bibliotek.

Dagsorden iflg. vedtægter:

  1. Valg af dirigent

Lis Larsen

  1. Bestyrelsens beretning

Godkendt

  1. Regnskab og budget

Godkendt

  1. Kontingent

Uændret

  1. Indkomne forslag

Ingen

  1. Valg af bestyrelse og suppleanter:

På valg er Jørgen Jensen og Lind Holmegård, begge modtager genvalg. Begge valgt

Suppleanter: Niels Rasmussen og Søren Petersen, begge modtager genvalg. Begge valgt.

  1. Valg af bilagskontrollanter og suppleant for disse:

                      Jørgen Hass og Käte Petersen, begge modtager genvalg. Begge valgt.

                      Suppleant: Erik Nielsen, modtager genvalg. Valgt.

  1. Evt. Intet.

                Foreningen er vært ved en øl/vand.

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20 fortalte Jørgen Jensen ud fra sin bog: Det begyndte i Marke.

Til denne afdeling var alle velkomne.